POLITYKA PRYWATNOŚCI

SERWISU I APLIKACJI HOME PROFIT 

1. Niniejsza polityka prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”) określa podstawowe zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych, ich przechowywania i wykorzystywania, wykorzystywania plików cookies oraz dostępu do informacji na urządzeniach klientów oraz danych przetwarzanych przez BRUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Matejki 2/4, 70-766 Poznań (dalej: „Home Profit”).

2. Polityka Prywatności obejmuje serwis Home Profit dostępny pod adresem internetowym www.HomeProfit.pl (dalej: „Serwis”) oraz aplikacje mobilne powiązane z tym serwisem (dalej: „Aplikacje mobilne”). Za pomocą Serwisu oraz Aplikacji mobilnych świadczone są usługi mające na celu umożliwienie korzystającym z Serwisu lub Aplikacji mobilnych dostęp i wykorzystanie zniżek w sklepach i podmiotach działających online i offline oraz czasowych ofert specjalnych.

3. Każda osoba fizyczna ma prawo do pozyskania informacji, czy i jakie dane tej osoby są przetwarzane przez Home Profit. Nadto każda osoba fizyczna ma prawo dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych oraz cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na uprawnienie Home Profit do przetwarzania danych osobowych przed otrzymaniem przez Home Profit oświadczenia o cofnięciu zgody.

4. Każda osoba ma prawo żądać niezwłocznego usunięcia jej danych, jeśli:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a nie istnieje inna podstawa ich przetwarzania,

b) zgoda, na której podstawie opiera się przetwarzanie danych została cofnięta i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,

c) osoba fizyczna wniesienie sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionego interesu Home Profit i brak jest nadrzędnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania, lub

d) gdy dane były przetwarzane niezgodnie z prawem.

5. Administratorem danych osobowych jest BRUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu.

6. Home Profit dokłada wszelkich starań, by dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celami, dla których zostały zebrane. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawem, w tym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (dalej: „RODO”). W przypadku uznania, że dane osobowe są przez Home Profit przetwarzane nieprawidłowo, osoba fizyczna może poinformować o tym Home Profit. Osobie fizycznej przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Home Profit informuje, że dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Ich przetwarzanie to czynności odbywające się na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, takie jak zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. Home Profit przetwarza dane osobowe na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika lub na podstawie przepisów prawa uprawniających Home Profit do ich przetwarzania.

8. Home Profit informuje, że w ramach korzystania z usług świadczonych przez Home Profit za pomocą Serwisu lub Aplikacji mobilnej gromadzone są informacje o numerach IP, z których osoby łączą się z Serwisem lub za pomocą Aplikacji mobilnej. Dane te służą jedynie analizie i weryfikacji działania Serwisu lub Aplikacji mobilnej i mogą wykorzystywane do celów statystycznych. Jeśli w Polityce Prywatności nie stwierdzono inaczej, dane zebrane przez Home Profit mogą być wykorzystywane dalej (np. przekazywane innym podmiotom) tylko wtedy, gdy dokonano ich uprzedniej anonimizacji, a więc usunięto wszelkie treści pozwalające ustalić dane osobowe osoby, której dotyczą.

9. Korzystanie z Serwisu lub Aplikacji mobilnej może wiązać się z zapisywaniem przez przeglądarkę internetową stosowaną przez daną osobę plików cookies (ciasteczek). Są to zazwyczaj niewielkie pliki, które pozwalają „zapamiętać”, że z daną stroną internetową łączono się z danego urządzenia lub przeglądarki. Mogą też zawierać dane dotyczące działań podejmowanych przez daną osobę w Serwisie lub Aplikacji mobilnej. Użytkownik może zablokować wykorzystywanie plików cookies w danej przeglądarce internetowej lub na danym urządzeniu, korzystając z dostępnych opcji w tej przeglądarce lub w tym urządzeniu. Home Profit wskazuje, że zablokowanie plików cookies może wpłynąć na korzystanie z Serwisu lub Aplikacji mobilnej oraz na doświadczenia użytkownika z tym związane (np. może się to wiązać z koniecznością każdorazowego autoryzowania użytkownika podczas uruchamiania Aplikacji mobilnej lub korzystania z Serwisu).

10. Home Profit korzysta z usług podmiotów trzecich, które udostępniają Home Profit narzędzia analityczne związane z ruchem internetowym generowanym na stronie internetowej Serwisu lub za pomocą Aplikacji mobilnej (takie jak np. Google Firebase/Analytics). Lista tych podmiotów stale się zmienia i umożliwiają one analizę ruchu internetowego, w tym sposobu interakcji użytkowników na stronach Serwisu i w ramach Aplikacji mobilnej. Obecnie Home Profit przekazuje dane osobowe następującym firmom:

odpowiedzialne za infrastrukturę techniczną oraz hosting są usługi:

a) Amazon Web Services (AWS):

Strona internetowa AWS: https://aws.amazon.com/

Strona z polityką prywatności AWS: https://aws.amazon.com/privacy/

b) Google Cloud:

Strona internetowa Google Cloud: https://cloud.google.com/

Polityka prywatności Google Cloud: https://cloud.google.com/security/privacy

Ponadto Home Profit korzysta z firm świadczących usługi marketingowe, w szczególności marketing automation, social marketingu oraz firm obsługujących newsletter oraz komunikację via SMS.

11. Home Profit wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:

a) w przypadku zawarcia umowy z Home Profit, dane osobowe wykorzystywane są w celu należytego wykonania umowy przez Home Profit, w tym m.in. oferowania zniżek, kart rabatowych, oferowania kuponów i innych form promocji w Serwisie lub Aplikacji Mobilnej, ich przygotowania, wysyłki i umożliwienia skorzystania z nich przez daną osobę – wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne i niezbędne do świadczenia usługi przez Home Profit (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a czas przetwarzania tych danych jest ograniczony do czasu zakończenia obowiązywania umowy i wzajemnego rozliczenia się Home Profit i użytkownika,

b) w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie komunikacji marketingowej dotyczącej towarów lub usług podmiotów trzecich, dane osobowe wykorzystywane są w celu przedstawienia informacji o tych towarach i usługach – wyrażenie takiej zgody jest dobrowolne (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a czas przetwarzania tych danych jest ograniczony do czasu wycofania zgody przez osobę fizyczną lub zakończenia świadczenia usługi komunikacji marketingowej przez Home Profit,

c) w celu sprzedaży towarów i usług przez Home Profit – przetwarzanie danych osobowych wynika z prawnie uzasadnionego interesu Home Profit i są przetwarzane do chwili otrzymania od danej osoby sprzeciwu dotyczącego takiego przetwarzania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a czas przetwarzania tych danych jest ograniczony do czasu zakończenia obowiązywania umowy i wzajemnego rozliczenia się Home Profit i użytkownika,

d) w celu rozpatrywania reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – przetwarzanie danych wynika z prawnie uzasadnionego interesu Home Profit (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a czas przetwarzania tych danych jest ograniczony do czasu rozpatrzenia reklamacji oraz zakończenia wszelkich sporów związanych z roszczeniami którejkolwiek ze stron,

e) w celach, dla których osoba fizyczna dobrowolnie udostępnia dane osobowe (np. wyraża zgodę na rejestrację rozmów telefonicznych, kontaktując się z Home Profit)(art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a czas przetwarzania tych danych jest ograniczony do czasu wycofania zgody przez osobę fizyczną na jej przetwarzanie we wskazanym przez tę osobę celu.

12. W przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, okres przechowywania danych osobowych wynosi maksymalnie 6 lat.

13. Home Profit przetwarza dane osobowe, zapewniając środki zabezpieczenia ich przetwarzania stosowne do ryzyka związanego z tym przetwarzaniem. Środki te mają na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu. Home Profit przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami wyrażonymi w art. 5 RODO, tj.

a) zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,

b) zbiera dane osobowe w konkretnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzania dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

c) przetwarza dane osobowe adekwatnie, stosownie i w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów, dla jakich są przetwarzane,

d) przetwarzane są tylko dane prawidłowe i aktualne,

e) dane przechowywane są w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne dla celów, w których dane te są przetwarzane,

f) dane przetwarzane są w sposób zapewniających ich odpowiednie bezpieczeństwo,

g) dane przetwarzane są w sposób zapewniający realizację praw osób, których dane dotyczą,

h) dane nie są transferowane bez odpowiedniej ochrony do krajów poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowych.

14. Każdej osobie fizycznej przysługuje „prawo do bycia zapomnianym” (prawo do usunięcia danych). Nie dotyczy ono sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do:

a) korzystania z praw i wolności wypowiedzi i informacji,

b) wywiązania się z prawnego obowiązku przetwarzania na mocy prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego, lub wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym,

c) celów archiwalnych w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych lub celów statystycznych,

d) ustalenie, dochodzenia lub obrony roszczeń.

15. Home Profit informuje, że na podstawie zachowań użytkownika w Serwisie lub Aplikacji mobilnej, w tym np. na podstawie wybieranych dotąd ofert lub wykorzystywanych promocji lub kuponów, Home Profit może personalizować sposób wyświetlania i promowania ofert w Serwisie lub Aplikacji mobilnej, jak również w inny sposób ułatwiać dostęp użytkownikowi do treści lub funkcjonalności, z których użytkownik chętnie korzysta. Skorzystanie z tych treści lub funkcjonalności jest dobrowolne i nie wywołuje u osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację.

16. Home Profit informuje, że przetwarza następujące dane osobowe pozyskiwane od użytkownika: 1) imię , 2) e-mail, 3) numer telefonu. W przypadku reklamacji, Home Profit przetwarza także dodatkowe dane które są niezbędne do jej rozpatrzenia. Podanie tych danych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu realizacji umowy przez Home Profit oraz partnerów Home Profit, w tym do wykorzystania ofert, kuponów rabatowych lub innych promocji oferowanych w ramach Serwisu lub Aplikacji mobilnej.

17. Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub na podstawie zawartej umowy, a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, osoba fizyczna ma prawo otrzymać na swój wniosek dane osobowe jego dotyczące w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jak też wnioskować o przekazanie jego danych w takim formacie do wskazanego administratora danych. Osoba fizyczna powinna poinformować we wniosku, czy jej dane po przekazaniu mają zostać usunięte przez Home Profit.

18. Home Profit oświadcza, że dla realizacji określonych świadczeń Home Profit może udostępniać dane osobowe współpracującym z nim podmiotom. Są to:

a) podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,

b) podmioty świadczące usługi hostingowe na rzecz Home Profit,

c) podmioty realizujące kampanie marketingowe lub sprzedażowe na rzecz Home Profit (lub podmiotów trzecich – jeśli osoba fizyczna wyraziła na to zgodę),

d) podmioty prowadzące księgowość, świadczące usługi doradztwa prawnego, doradcy podatkowi, audytorzy i biegli oraz firmy windykacyjne,

e) podmioty, które udostępniają swoje oferty – celem umożliwienia skorzystania przez użytkownika z tych ofert,

f) organy uprawnione na podstawie przepisów prawa lub orzeczenia sądu lub decyzji administracyjnej do dostępu do tych danych osobowych.

19. W Serwisie i Aplikacji mobilnej mogą znajdować się odnośniki do innych stron internetowych i treści niezwiązanych z Serwisem. Home Profit informuje, że po przejściu na te strony użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności tych stron, a na sposób przetwarzania danych osobowych przez te podmioty Home Profit nie ma wpływu.