Regulamin programu Home Profit

Art. 1

[Postanowienia ogólne]

 1. Niniejszy regulamin (dalej “Regulamin”) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej Home Profit („Aplikacja”), z serwisu internetowego Home Profit działającego pod adresem internetowym www.homeprofit.pl („Serwis”) oraz z obsługiwanych przez Aplikację lub Serwis programów rabatowych oraz związanych z tym praw i obowiązków użytkowników (dalej “Użytkownik”) i dostawcy Aplikacji i Serwisu (dalej “Dostawca”). Dostawcą Aplikacji i Serwisu jest Home Profit Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Matejki 2/4 60-766, NIP: 7792408050 KRS: 0000433018.
 2. Dostawca udostępnia Aplikację i Serwis w celu ułatwienia kontaktu Użytkownika z określonymi podmiotami z branży wykończenia i wyposażenia wnętrz („Marki”) w związku z oferowanymi przez te podmioty promocjami, rabatami lub innymi ofertami specjalnymi skierowanymi do klientów w ramach filozofii „wszystkich promocji w jednym miejscu”. Dostawca nie jest stroną zamówień, czy innych transakcji pomiędzy ww. podmiotami a Użytkownikami.
 3. Aplikacja i Serwis są udostępnianie Użytkownikom drogą elektroniczną, przy czym Aplikacja dostępna jest do pobrania na określone urządzenia. Wymagania techniczne pozwalające uruchomić Aplikację i prawidłowo z niej korzystać: system Android w wersji >5 lub iOS w wersji >6.
Art. 2

[Korzystanie z Aplikacji lub Serwisu]

 1. Korzystając z Aplikacji lub Serwisu Użytkownik jest zobowiązany korzystać z nich zgodnie z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz normami społecznymi i obyczajowymi. W przypadku, gdy do korzystania z określonych funkcjonalności Aplikacji lub Serwisu wydane zostaną szczegółowe regulaminy lub warunki świadczenia usługi, wówczas korzystanie z tych funkcjonalności możliwe jest dopiero po akceptacji tych regulaminów lub warunków. Jeżeli nie Użytkownik nie zgadza się się na jakikolwiek zapis Regulaminu, wówczas zobowiązany jest on do niezwłocznego powstrzymania się od korzystania z Aplikacji lub Serwisu oraz trwałego usunięcia Aplikacji z urządzeń, na których została zainstalowana.
 2. W celu prawidłowego korzystania z usług, użytkownik powinien posiadać urządzenie o odpowiednich właściwościach technicznych. Aplikacja może nie działać prawidłowo na urządzeniu niedopowiadającym wymaganiom technicznym. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy ingerowano w system operacyjny urządzenia, w szczególności w drodze przełamania zabezpieczeń systemu operacyjnego, np. poprzez rooting lub jailbreaking. Serwis działa prawidłowo na większości popularnych przeglądarek takich, jak: Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari, Opera.
 3. Dostawca wskazuje, że Aplikacja lub Serwis mogą okresowo nie działać lub nie działać w sposób prawidłowy z uwagi na czynniki, na które Dostawca nie ma wpływu, takie jak np. zakłócenie działania systemu operacyjnego Użytkownika lub słaby sygnał sieci Internet, czy awaria infrastruktury telekomunikacyjnej.
 4. Użytkownik jest informowany w momencie instalacji oraz uruchomienia Aplikacji o uprawnieniach, które zobowiązany jest udzielić, by Aplikacja prawidłowo działała. Za zgodą Użytkownika Aplikacja może zbierać takie dane jak geolokalizacja urządzenia oraz informacje na temat tego urządzenia.
 5. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Aplikacji lub Serwisu w celach niezgodnych z prawem. Zabrania się umieszczania treści nieodpowiednich oraz naruszających moralność publiczną lub dobre obyczaje. Użytkownik zobowiązuje się także nie zakłócać działania systemów komputerowych, serwerów, sieci oraz nie podejmować prób obejścia regulacji lub procedur obowiązujących przy korzystaniu z Aplikacji oraz jej zabezpieczeń.
 6. Za pomocą Aplikacji lub Serwisu Użytkownik może uzyskiwać dostęp do zniżek w różnych sklepach z branży wykończenia i wyposażenia wnętrz w całej Polsce. Korzystanie z Aplikacji lub Serwisu przez Użytkowników w podstawowym zakresie jest nieodpłatne, ale Dostawca zastrzega, że dostęp do niektórych funkcjonalności Aplikacji lub Systemu, w tym dostęp do poziomu premium access, może być uzależniony od dokonywania jednorazowych lub okresowych płatności zgodnie z aktualnym cennikiem Dostawcy.
 7. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać Aplikacji zainstalowanej na swoim urządzeniu mobilnym innym osobom. Korzystanie z Aplikacji przez inną osobę może się odbywać tylko pod nadzorem Użytkownika, który odpowiada za działania przeprowadzone przez tę osobę jak za działania własne.
 8. Do uzyskania dostępu do niektórych funkcjonalności Aplikacji lub Serwisu może być konieczne założenie przez Użytkownika konta użytkownika i podanie prawidłowych danych osobowych (rejestracja) w tym: imienia, nazwiska, adresu e-mail, miejscowości aktualnego zamieszkania oraz numeru telefonu. Użytkownik niezrejestrowany ma dostęp wyłącznie do Serwisu i Aplikacji na poziomie podstawowym. Rozszerzenie dostępnych funkcjonalności w tym dostęp do poziomu premium access wymaga rejestracji Użytkownika i podanie przez niego danych. Użytkownik jest zobowiązany do bieżącego aktualizowania danych, w szczególności adresu e-mail oraz numeru telefonu, , które są kluczowym środkiem komunikacji pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą.
 9. Aplikacja lub Serwis nie weryfikują wieku ani innych cech Użytkownika, które mogą uniemożliwiać zgodne z prawem zamawianie określonych usług lub produktów. Dostawca wskazuje, że przepisy prawa mogą m.in. zabraniać osobom w określonym wieku lub stanie upojenia zamawianie i konsumpcję pewnych produktów (alkoholu, papierosów itp.). W przypadku zamówienia takich usług lub produktów, Usługodawca ma prawo zweryfikować wiek lub stan Użytkownika i podjąć próbę weryfikacji wieku Użytkownika.
 10. Korzystanie z Aplikacji lub Serwisu nie reguluje całości relacji pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą. W szczególności korzystanie z usług Usługodawcy powinno odbywać się zgodnie z regulaminem dostawcy usług internetowych Użytkownika, przepisami prawa oraz przyjętymi zasadami współżycia społecznego i zwyczajami.
 11. Możliwość korzystania z Aplikacji lub Serwisu udzielana jest na czas nieokreślony.
Art. 3

[Prawa własności intelektualnej]

 1. Korzystając z Aplikacji lub Serwisu Użytkownik może mieć styczność ze znakami handlowymi, utworami i treściami, do których prawa własności intelektualnej należą do Dostawcy lub podmiotów trzecich. Użytkownikowi nie wolno korzystać z nich w sposób sprzeczny z prawem i zasadami współżycia społecznego, a w szczególności kopiować, przerabiać, oznaczać siebie, oznaczać produkty lub usługi.
 2. Z chwilą pobrania Aplikacji na urządzenia Użytkownik otrzymuje niewyłączną, nieodpłatną licencję na korzystanie z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem. Licencja obejmuje prawo do zwielokrotniania znaków handlowych, utworów i treści na urządzeniu Użytkownika w zakresie, w jakim jest to niezbędne do korzystania z Aplikacji. Powyższa licencja nie upoważnia do udzielania dalszych sublicencji. Użytkownik nie może w żaden sposób (inny niż przewidziany w Regulaminie) posługiwać się znakami handlowymi, utworami lub treściami pozyskanymi za pomocą Aplikacji, bez uprzedniej zgody Dostawcy lub podmiotu, do którego dany znak towarowy, utwór lub treść należy. W szczególności zakaz dotyczy wykorzystania tych znaków towarowych, utworów lub treści w innych aplikacjach, sieciach komputerowych lub sieciach teleinformatycznych. Licencja może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w dowolnym momencie, a w tym celu wystarczy, że:
  1. Użytkownik odinstaluje Aplikację z urządzenia lub
  2. Dostawca poinformuje Użytkownika o rozwiązaniu licencji drogą mailową, poprzez informację zamieszczoną w Serwisie lub poprzez informację zamieszczoną w Aplikacji wskazując przyczynę rozwiązania; przyczyną rozwiązania może być: naruszenie przez Użytkownika postanowień niniejszego regulaminu, obowiązującego prawa lub obowiązujących w Polsce norm społecznych i kulturowych, zaprzestanie udostępniania Aplikacji lub Serwisu użytkownikom, istotna zmiana zasad udostępniania Aplikacji lub Serwisu, zakończenie działalności przez Dostawcę; rozwiązanie licencji przez Dostawcę następuje z zachowaniem 7- dniowego terminu wypowiedzenia licząc od dnia wysłania e-maila do użytkownika;
 3. Celem zwiększenia swojego bezpieczeństwa, Aplikację należy pobierać bezpośrednio ze strony internetowej Dostawcy lub wiarygodnych repozytoriów aplikacji mobilnych (np. Google Play, AppStore). Pobieranie Aplikacji z innych miejsc może drastycznie zwiększyć szansę wprowadzenia złośliwego kodu na urządzenie mobilne Użytkownika.
 4. Zamieszczając określone treści w Aplikacji, mogące stanowić utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dostawca udziela Użytkownikowi na analogicznych zasadach jak w art. 3 ust. 2 Regulaminu licencji na korzystanie z tych treści na wszelkich istniejących wówczas polach eksploatacji, w tym:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenia lub najem oryginału albo egzemplarzy,
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b) powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Art. 4

[Reklamacje; prawo odstąpienia]

 1. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy, na podstawie której Dostawca umożliwia korzystnie z Aplikacji lub Serwisu, w terminie 14 dni od dnia rejestracji, a w tym celu wystarczające jest poinformowanie Dostawcy o takiej decyzji pocztą elektroniczną na adres: [kontakt@homeprofit.pl] wskazując w wiadomości dane pozwalające jednoznacznie zidentyfikować Użytkownika. Odstąpienie nie wymaga podania przyczyny. Ponadto Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Aplikacji bądź Serwisu i usunąć swoje konto Użytkownika. Jeżeli korzystanie z Aplikacji lub Serwisu wiązało się z uiszczaniem przez Użytkownika opłat okresowych, to zaprzestanie korzystania z Aplikacji lub Serwisu jest skuteczne na koniec danego okresu rozliczeniowego i Użytkownik nie jest zobowiązany do uiszczania opłat za dalsze okresy rozliczeniowe.
 2. Użytkownik, w związku z nieprawidłowym świadczeniem Serwisu lub działaniem Aplikacji, może w każdej chwili złożyć reklamację wysyłając e-mail na adres kontakt@homeprofit.pl. Dostawca wskazuje, że reklamacja powinna dotyczyć kwestii, które pozostają w gestii Dostawcy. W gestii Dostawcy nie leżą przede wszystkim zasady rabatów, ofert specjalnych czy innych ofert, które Aplikacja lub Serwis prezentuje Użytkownikom.
 3. Zgłaszając reklamację, Użytkownik powinien podać dane pozwalające na jego identyfikację, nazwę i model urządzenia, na którym doświadczył nieprawidłowego działanie Aplikacji, wersję systemu operacyjnego oraz opis zdarzenia. Brak którejkolwiek z tych informacji może utrudnić lub uniemożliwić zweryfikowanie reklamacji.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od momentu otrzymania reklamacji, przy czym Dostawca zastrzega sobie prawo przedłużenia tego terminu w przypadkach szczególnie skomplikowanych, przy czym termin rozpatrywania reklamacji nie może być dłuższy niż 30 dni.
 5. Dostawca wskazuje, że dane zawarte w Aplikacji lub Serwisie stanowią dane dostarczane przez podmioty trzecie. Dostawca nie weryfikuje ich poprawności i aktualności, a jedynie dostarcza narzędzia umożliwiające skorzystanie z tych danych.
 6. Prawo odstąpienia nie przysługuje Użytkownikowi będącemu konsumentem, jeżeli Dostawca udostępnił możliwość korzystania z Aplikacji lub Serwisu za wyraźną zgodą Użytkownika i poinformował przed rozpoczęciem korzystania, że po jego rozpoczęciu Użytkownik utraci prawo odstąpienia od umowy. Wyłączenie prawa odstąpienia dotyczy tylko sytuacji w których korzystanie z Aplikacji lub Serwisu powiązane jest z dokonywaniem płatności.
Art. 5

[Ochrona danych osobowych]

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Dostawca. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, żądania ich zmiany, uzupełnienie, usunięcia, sprostowania i czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania ze względu na szczególną sytuację. Zakres uprawnień Użytkowników regulują aktualnie obowiązujące przepisy normujące zasady przetwarzania danych osobowych.
 2. Podczas rejestracji oraz w późniejszym okresie korzystania z Aplikacji lub Serwisu Użytkownik może udzielić zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w określonym celu (np. w celach marketingowych) oraz w każdym czasie odwołać tę zgodę.
 3. Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych można kierować wysyłając wiadomość e-mail na adres kontakt@homeprofit.pl.
 4. Zakładając konto użytkownika, Użytkownik zobowiązuje się do podania prawidłowych danych i ich aktualizacji za każdym razem, gdy ulegną zmianie.
 5. Aplikacja lub Serwis mogą zbierać dane dotyczące korzystania z Użytkownika z aplikacji do celów statystycznych oraz innych celów, jeśli wyrazisz na to zgodę. W tym celu pozyskane mogą być np. informacje o miejscach, w których logujesz się do Aplikacji lub Serwisu, czasie korzystania z nich, podejmowanych interakcjach. W ramach konta Użytkownik może uzyskać dostęp do niektórych interakcji podejmowanych za pomocą Aplikacji lub Serwisu, np. historii swoich zamówień.
 6. W przypadku korzystania z Aplikacji na urządzeniu, które pozwala na zapisywanie plików cookies, mogą być zapisywane pliki cookies (ciasteczka). Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć zapisywanie plików cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej zainstalowanej na urządzeniu, z którego korzysta Aplikacja lub Serwis. Dostawca wskazuje, że w większości przypadków ustawienia przeglądarki internetowej pozwalają na domyślne zapisywanie plików cookies oraz innych informacji o Użytkowniku.
 7. W Aplikacji lub Serwisie mogą znajdować się odnośniki do innych stron internetowych. Dostawca wskazuje, że po przejściu na te strony należy zapoznać się z polityką prywatności, regulaminem lub warunkami świadczenia usług, które na tych stronach obowiązują.
Art. 6

[Postanowienia końcowe]

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisy, w tym dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną, prawa autorskiego i praw pokrewnych, ochrony danych osobowych oraz prawa zobowiązań. Żadne z postanowień Regulaminu nie powinno być rozumiane w taki sposób, że ogranicza powszechnie obowiązujące uprawnienia konsumenta w przypadku umów zawieranych drogą elektroniczną.
 2. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie za pośrednictwem Aplikacji lub Serwisu.
 3. Regulamin może ulegać zmianom. O zmianach Użytkownik zostanie poinformowany z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni za pomocą komunikatu wyświetlanego w Aplikacji, lub Serwisie, bądź w inny sposób (np. za pomocą wiadomości e-mail). Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zmianę Regulaminu, powinien zaprzestać korzystania z Aplikacji lub Serwisu a następnie usunąć Aplikację ze swojego urządzenia. Jeżeli Użytkownik chce również, aby Dostawca usunął dane podane w związku z korzystaniem z Aplikacji lub Serwisu, to należy zwrócić się z takim żądaniem na adres kontakt@homeprofit.pl. Po otrzymaniu takiego żądania Dostawca niezwłocznie usuwa dane Użytkownika.
 4. Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z możliwości pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów oraz innych organów, instytucji i organizacji społecznych do których zadań należy ochrona konsumentów – zgodnie z przepisami dotyczącymi rozstrzygania takich sporów.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06 czerwca 2018 r.